OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LOGIC UNIT, S.R.O. K DOPLŇKOVÝM SLUŽBÁM LOGIC MINUTES A LOGIC MAIL


1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní a licenční podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti LOGIC unit, s.r.o., IČ: 042 16 881, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00, Praha 7, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 243300 u Městského soudu v Praze, jakožto poskytovatele na straně jedné (dále také jako „Poskytovatel“) a fyzické nebo právnické osoby, jakožto nabyvatele na straně druhé (dále také jako „Nabyvatel“), v souvislosti s poskytováním a užíváním doplňkové služby a aplikace LOGIC minutes a/nebo doplňkové služby LOGIC mail, Poskytovatelem Nabyvateli na základě potvrzené objednávky Nabyvatele (dále také jako „Podmínky“).

1.2 Nabyvatel se seznámil s těmito Podmínkami a vyslovil s nimi svůj souhlas přijetím Podmínek při odeslání své objednávky prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese Poskytovatele www.logicunit.cz (dále také jako „Webová stránka Poskytovatele“) či prostřednictvím webového rozhraní umístněného na jiné internetové adrese umožňující Nabyvateli objednání doplňkové služby a aplikace LOGIC minutes a/nebo doplňkové služby LOGIC mail. Nabyvatel přijetím těchto Podmínek vyslovil zároveň svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, přičemž veškeré náklady vzniklé Nabyvateli v této souvislosti jdou k tíži Nabyvatele.

2 SPECIFIKACE DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB LOGIC MINUTES A LOGIC MAIL

2.1 Doplňková služba a aplikace LOGIC minutes je služba a aplikace sloužící k zefektivnění porad, firemních meetingů, valných hromad obchodních společností apod., umožňující on-line posílání záznamů, sdílení událostí v kalendáři, přikládání příloh a další související nástroje (dále také jako „LOGIC minutes“). Technické specifikace, informace o ceně a možná doba trvání oprávnění k užívání LOGIC minutes jsou uvedeny na Webové stránce Poskytovatele.

2.2 Doplňková služba LOGIC mail je služba sloužící jako hostovaný e-mail, který Nabyvateli zajistí přístup k poště odkudkoliv a kdykoliv, a to bez ohledu na používané zařízení (dále také jako „LOGIC mail“). Technické specifikace, informace o ceně a možná doba trvání oprávnění k užívání LOGIC minutes jsou uvedeny na Webové stránce Poskytovatele, (LOGIC minutes a LOGIC mail dále společně také jako „doplňkové služby Poskytovatele“).

3 UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Nabyvatel provádí objednání doplňkových služeb Poskytovatele prostřednictvím Webové stránky Poskytovatele či prostřednictvím jiného webového rozhraní, které toto objednání doplňkových služeb Poskytovatele umožňuje. Elektronická objednávka pro poskytování a užívání doplňkových služeb Poskytovatele je vždy dostupná na Webové stránce Poskytovatele, údaje uvedené v elektronické objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Vyplněním a odesláním závazné elektronické objednávky a následným potvrzením této objednávky Poskytovatelem vzniká mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem smlouva, jejímž obsahem jsou tyto Podmínky (dále také jako „Smlouva“). Má-li Poskytovatel pochybnosti o pravosti a vážnosti elektronické objednávky, je oprávněn Nabyvatele kontaktovat za účelem jejího ověření. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku, přičemž na takovou objednávku se hledí, jako by nebyla učiněna.

3.2 Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytnout Nabyvateli doplňkovou službu, resp. aplikaci LOGIC minutes a/nebo LOGIC mail a Nabyvatel se zavazuje zaplatit za toto poskytnutí Poskytovateli odměnu. Odměnou se rozumí měsíční poplatek určený pro každého uživatele vždy dle zvoleného typu doplňkové služby Poskytovatele a aktuálního ceníku Poskytovatele dostupného na Webové stránce Poskytovatele, přičemž Nabyvatel se zavazuje odměnu hradit bezhotovostně formou bankovního převodu na účet Poskytovatele vždy dle pokynů Poskytovatele k platbě, které budou Nabyvateli sděleny v elektronickém potvrzení objednávky.

3.3 Uzavřením Smlouvy Nabyvatel, pokud je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „spotřebitel“), vyjadřuje a potvrzuje, že mu byly ze strany Poskytovatele s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty veškeré předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele. Nabyvatel, který je spotřebitelem, je oprávněn do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu, a to písemným oznámení zaslaným na adresu sídla Poskytovatele. Pokud Nabyvatel, který je spotřebitelem, v této lhůtě odstoupí od Smlouvy po zahájení poskytování doplňkových služeb Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn požadovat poměrnou část odměny za již využité doplňkové služby Poskytovatele.

4 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEL

4.1 Poskytovatel uzavřením Smlouvy poskytne Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít a zpřístupnit doplňkovou službu Poskytovatele LOGIC minutes a/nebo LOGIC mail na dobu určitou dle typu licence, kterou Nabyvatel s Poskytovatelem sjedná při uzavření Smlouvy (dále také jako „Licence“). Licence zaniká automaticky uplynutím doby, na kterou byla udělena, nevyužije-li Nabyvatel možnosti prodloužení Licence.

4.2 Poskytovatel odpovídá za to, že doplňkové služby Poskytovatele odpovídají svojí kvalitou, rozsahem a provedením účelům, jež jsou uvedeny na Webové stránce Poskytovatele. V případě nespokojenosti Nabyvatele s kvalitou či rozsahem poskytovaných doplňkových služeb Poskytovatele je Nabyvatel oprávněn tyto služby reklamovat u Poskytovatele, resp. uplatnit svá práva z titulu odpovědnosti Poskytovatele za vady poskytovaných služeb, zasláním písemné reklamace na adresu sídla Poskytovatele s uvedením jména (názvu) reklamujícího, e-mailového a telefonického spojení reklamujícího a přesného důvodu reklamace. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace. Reklamace se vyřizují nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení písemné reklamace Poskytovateli.

4.3 Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení dat, software či hardware způsobených nesprávným užitím doplňkových služeb Poskytovatele Nabyvatelem či za vady způsobené zásahy do doplňkových služeb Poskytovatele nebo změnou systémového prostředí, zejména instalací nových aplikací, opravných patchů, změnou konfigurace hardware, apod. Poskytovatel neodpovídá rovněž za vady způsobené v důsledku napadení počítače či sítě Nabyvatele počítačovými viry. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou pochybením třetích stran (např. DDOS útok, obecné výpadky internetu).

4.4 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu prokazatelně způsobenou vadou doplňkových služeb Poskytovatele zaviněnou Poskytovatelem, nenese však odpovědnost za případné následné škody a ušlý zisk. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s omezením práva na náhradu škody způsobené Poskytovatelem, a to do výše dvojnásobku částky odpovídající Nabyvatelem uhrazené odměny za poskytnutí Licence.

4.5 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Nabyvateli technickou podporu a zákaznický servis, a to zejména formou e-mailové komunikace s odpovědí na dotazy ohledně obsluhy a provozu doplňkových služeb Poskytovatele na e-mailu: info@logicunit.cz, odpověď se Poskytovatel zavazuje Nabyvateli zaslat do 48 hodin po obdržení dotazu.

4.6 Poskytovatel má v případě zásahu Nabyvatele do jeho autorských práv k doplňkovým službám Poskytovatele zejména nároky vyplývající z autorského zákona, především nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití doplňkových služeb Poskytovatele a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

4.7 V případě závažného neoprávněného zásahu Nabyvatele do autorských práv k doplňkovým službám Poskytovatele je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s Nabyvatelem, který je v takovém případě povinen zdržet se jakéhokoliv jejich užívání a odstranit tyto doplňkové služby Poskytovatele ze svého hardware, popř. z hardware jiných osob, kde jsou doplňkové služby Poskytovatele instalovány. Za zvlášť závažný zásah do autorských práv k doplňkovým službám Poskytovatele se považuje zejména skutečnost, kdy Nabyvatel prokazatelně poruší jakýmkoliv způsobem podmínky Licence a neodstraní v přiměřené lhůtě následek takového neoprávněného zásahu ani přes písemné upozornění doručené mu Poskytovatelem. Odstoupí-li Poskytovatel od Smlouvy pro závažný zásah Nabyvatele do autorských práv k doplňkovým službám Poskytovatele, má právo si ponechat v plné výši peněžní částku uhrazenou Nabyvatelem jako odměnu za poskytnutí Licence za doplňkové služby Poskytovatele; nároky Poskytovatele dle čl. 4.6 Podmínek ani nárok na prokázanou náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.

5 PRÁVA A POVINNOSTI NABYVATELE

5.1 Nabyvatel je oprávněn užívat doplňkové služby Poskytovatele v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami. Nabyvatel bere na vědomí, že doplňkové služby Poskytovatele a veškerá práva k nim náleží výlučně Poskytovateli a jsou chráněna právy duševního vlastnictví Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje nezasahovat do zdrojového kódu, ani se jinak pokoušet měnit funkce doplňkových služeb Poskytovatele, či do nich zasahovat jakýmkoliv jiným způsobem. V případě provedení úprav, aktualizací, vylepšení či jiných změn doplňkových služeb Poskytovatele je Licence poskytnuta i k takto upraveným, resp. změněným doplňkovým službám Poskytovatele.

5.2 Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Licence odměnu ve výši, ve lhůtách a způsobem stanoveným ve Smlouvě a těchto Podmínkách. Oprávnění Nabyvatele užívat doplňkové služby Poskytovatele na základě Smlouvy automaticky zaniká 30 dní po uplynutí doby splatnosti odměny dle Smlouvy, pokud tato odměna nebude v této lhůtě Nabyvatelem uhrazena. Po uplynutí doby Licence Poskytovatel neodpovídá za žádné závady či škody vzniklé na straně Nabyvatele v souvislosti s doplňkovými službami Poskytovatele.

5.3 Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele poskytovat Licenci k doplňkovým službám Poskytovatele formou sublicence třetím osobám, ani jinak postoupit práva a povinnosti z poskytnuté Licence, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. Licence je udělována jako nevýhradní bez teritoriálního omezení a to výlučně k účelu stanovenému Smlouvou a těmito Podmínkami. Nabyvatel není povinen Licenci využít.

5.4 Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem udělování práv třetím osobám ohledně doplňkových služeb Poskytovatele, tj. zejména prodávat, postupovat, pronajímat, dávat do nájmu, distribuovat, vyvážet, dovážet, jednat jako prostředník nebo poskytovatel, ani jinak udělovat práva třetím stranám ohledně doplňkových služeb Poskytovatele nebo jakékoli jejich části v případě, že není dohodnuto s Poskytovatelem písemně jinak.

5.5 Nabyvatel je oprávněn užívat doplňkové služby Poskytovatele pouze v souladu s platnými právními předpisy na území, na kterém tyto doplňkové služby Poskytovatele užívá, k účelu dle Smlouvy a v souladu s dobrými mravy. Nabyvatel nese veškerá rizika s užíváním doplňkových služeb Poskytovatele spojená a nese sám veškerou odpovědnost za jejich užívání a za škodu způsobenou jejich užíváním. Nabyvatel odpovídá za to, že doplňkové služby Poskytovatele jsou užívány v souladu s těmito Podmínkami i pracovníky či zaměstnanci Nabyvatele.

6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Veškeré osobní údaje a data poskytnutá Nabyvatelem Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou či užíváním doplňkových služeb Poskytovatele jsou důvěrné. Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje a data poskytnutá Nabyvatelem bude chránit v maximální možné míře a tyto údaje a data neposkytne třetím osobám. Osobní údaje a data Nabyvatele jsou Poskytovatelem plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení).

6.2 Nabyvatel přijetím těchto Podmínek souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Nabyvatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádostí Nabyvatele vyřadí Poskytovatel osobní údaje Nabyvatele z databáze. S osobními údaji a daty Nabyvatele se Poskytovatel zavazuje nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Nabyvatel bere na vědomí, že je nutné chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno, přihlašovací heslo), když neopatrné nakládání s přístupovými údaji vytváří nebezpečí zneužití dat Nabyvatele, přičemž za toto zneužití nenáleží Nabyvateli od Poskytovatele žádná kompenzace.

6.4 Webová stránka Poskytovatele může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem při uzavření Smlouvy dle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek a právních vztahů touto Smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Poskytovatele. Pokud Poskytovatel uzavřel Smlouvu s Nabyvatelem v postavení spotřebitele, je oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit spory vyplývající ze Smlouvy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

7.2 Obsah Webové stránky Poskytovatele a všechny materiály na nich umístěné (texty, fotografie, obrázky, loga a další) včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Nabyvatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezúplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.

7.3 Nabyvatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tím nejsou dotčena práva Poskytovatele vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.

7.4 Pokud by některé z ustanovení Podmínek bylo či se stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení Podmínek nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží ekonomickému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery.

7.5 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2016. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky tak, že zveřejní upravené licenční a obchodní podmínky na Webové stránce Poskytovatele a Nabyvatele o změně Podmínek vyrozumí alespoň 7 dní předem prostřednictvím elektronického oznámení doručeného na e-mail Nabyvatele uvedený v objednávce některé z doplňkových služeb Poskytovatele. Pokud tato jednostranná změna Podmínek založí podstatnou změnu Smlouvy je spotřebitel oprávněn ukončit Smlouvu písemnou výpovědí doručenou nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny Podmínek na adresu sídla Poskytovatele. V takovém případě dojde k ukončení poskytování doplňkové služby Poskytovatele bez jakékoliv sankce.